Στο Κέντρο μας, πιστεύουμε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του θεραπευτικού προγράμματος είναι η άμεση, συχνή και εποικοδομητική συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του σχολείου, όπου φοιτά το παιδί ή ο έφηβος.

Ο στόχος αυτής της συνεργασίας, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών αλλά και επισκέψεων στο χώρο του σχολείου, είναι :

Η ολοκληρωμένη ενημέρωση του εκπαιδευτικού ή των εκπαιδευτικών, για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του παιδιού
Η ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών για τον βαθμό, την έκταση και τον τρόπο εμφάνισης της δυσκολίας μέσα στην σχολική τάξη
Η αρμονική συνεργασία για την αντιμετώπιση της δυσκολίας.

 
Εκτύπωση   Email